Regulamin płatności usług Pro Cloud

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Operator – home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie http://homecloud.pl
 3. Regulamin Płatności usług Pro Cloud – regulamin zawierający zasady płatności przez Użytkownika Opłat, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie Usługi znajdujący się na stronie http://homecloud.pl
 4. Regulamin Operatora – wszystkie regulaminy wydane i ogłoszone przez Operatora na stronie http://homecloud.pl
 5. Usługa – usługa Operatora na rzecz Użytkownika polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi przestrzeni na serwerze lub serwerach w systemie chmury obliczeniowej, świadczona zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie i Regulaminie płatności usług Pro Cloud o parametrach wybranych przez Użytkownika tworzących Specyfikację Indywidualną Usługi.
 6. Cennik – zestawienie Opłat, dostępny na stronie http://homecloud.pl
 7. Specyfikacja Indywidualna Usługi – znajdujący się w CP Panelu opis właściwości zamówionej przez danego Użytkownika Usługi, w tym parametrów technicznych, warunków technicznych i sprzętowych wybranych przez Użytkownika,
 8. Okres rozliczeniowy – okres wskazany na stronie http://homecloud.pl,
 9. Opłaty – określone w Cenniku opłaty uiszczane zgodnie z Regulaminem Płatności usług Pro Cloud i Cennikiem przez Użytkownika na rzecz Operatora z tytułu świadczenia Usługi.
 10. Pakiet ruchu – wyznaczony przez Operatora i określony w Specyfikacji Indywidualnej Usługi limit ruchu, liczony na warstwie IP z i do usługi Użytkownika, do wykorzystania w okresie rozliczeniowym, z tymże w przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi w trakcie okresu rozliczeniowego pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje okres stanowiący sumę dni pozostałych do zakończenia okresu rozliczeniowego w którym została zawarta umowa o świadczenie Usługi, a ostatni okres rozliczeniowy obejmuje sumę dni pozostałych do zakończenia umowy o świadczenie Usługi.
 11. Blokada Użytkownika – 30 dniowy okres, w trakcie, którego Użytkownik nie ma dostępu do CP Panelu oraz nie może korzystać z opłaconej już Usługi bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach, po upływie, którego następuje usunięcie w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. Blokada Użytkownika dokonywana jest w przypadkach i na zasadach opisanych w Regulaminie.
 12. Blokada Subskrypcji Pro Cloud – okres, w trakcie, którego Użytkownik nie ma dostępu do zasobów Usługi, której szczegóły techniczne zostały opisane na stronie http://homecloud.pl. Blokada Subskrypcji Pro Cloud dokonywana jest w przypadkach i na zasadach opisanych w Regulaminie.
 13. Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
 14. Użytkownik – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta.
 15. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 16. Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 17. CP Panel – narzędzie do zarządzania Usługą i kontaktu z Operatorem dostępne po zalogowaniu przez Użytkownika na stronie https://homecloud.pl.
 18. Konto kaucji – indywidualne konto przypisane do danego Użytkownika, służące gromadzeniu środków finansowych wpłacanych w ramach Kaucji gwarancyjnej celem zabezpieczenia Opłat. Środki finansowe zgromadzone w ramach Konta kaucji w ramach Kaucji gwarancyjnej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z zabezpieczeniem pokrycia należnych Opłat, które nie zostały wniesione przez Użytkownika
 19. Wypowiedzenie umowy – zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika albo świadczenia Usługi przez Operatora w trakcie trwania umowy o świadczenie Usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w Regulaminie w sposób przewidziany w Regulaminie.
 20. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym – zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika albo świadczenia Usługi przez Operatora w trakcie trwania umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia wskazanego w Regulaminie w sposób i w przypadkach przewidzianych w Regulaminie
 21. Kaucja gwarancyjna – minimalna kwota wpłacana przez Użytkownika, celem zabezpieczenia zapłaty przez Użytkownika roszczenia Operatora z tytułu wykonania Usługi, która podlega zwrotowi zgodnie z Regulaminem Płatności usług Pro Cloud, na żądanie Użytkownika tylko i wyłącznie po zakończeniu świadczenia usług oraz po opłaceniu przez Użytkownika wszystkich faktur Operatora. Operator ma prawo, w przypadku braku płatności Opłat potrącić należność z tytułu Opłat w każdym czasie z kaucją gwarancyjną bez składania w tym zakresie oddzielnych oświadczeń woli.
II. ZASADY PŁATNOŚCI
 1. Przekazywane przez Użytkowników w sposób wskazany w pkt II.6 środki pieniężne (Kaucja gwarancyjna) dopisywane są do salda Konta kaucji celem zabezpieczenia, w przypadku braku płatności za fakturę:

  1. Opłat, należnych Operatorowi,
  2. pokrycia należności Operatora związanych z zakupem innych niż Usługa opisana w Regulaminie usług/ towarów oferowanych przez Operatora,
  3. lub od razu na pokrycie wystawionych przez Operatora faktur VAT.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia Opłaty w dniu rozliczenia Usługi, a Kaucji gwarancyjnej przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 3. W razie braku wpłaty Opłat Operator jest uprawniony do pokrycia Opłat ze środków finansowych zgromadzonych w ramach Kaucji gwarancyjnej na Koncie kaucji.
 4. Zapis pkt II.2 i pkt II.3 stosuje także w razie zmiany Specyfikacji Indywidualnej Usługi opisanej w pkt III.9 Regulaminu.
 5. Do Opłat doliczany jest podatek VAT w stawce przewidzianej przez obowiązujące przepisy.
 6. Użytkownik może uiścić Opłaty i Kaucje gwarancyjną wyłącznie w formie:

  1. przelewu bankowego na indywidualny numer rachunku przypisany do Użytkownika przez Operatora,
  2. płatności online za pośrednictwem systemu płatności wskazanego na stronie Operatora.

  Operator nie przyjmuje wpłat gotówką oraz jest uprawniony do odmowy uznania wpłat dokonanych w innych formach niż wskazane w lit a, b. Dokonywanie wpłat w innych formach niż wskazane w lit a, b następuje na ryzyko Użytkownika.

 7. Zaliczenia środków wskazanych w pkt. II.6 na poczet należności Operatora opisanych w pkt. II.1 dokonuje Operator zgodnie z Cennikiem.
 8. Stan Konta kaucji jest dostępny dla Użytkownika w CP Panelu.
 9. Ustalenie wysokości środków zebranych w ramach Konta kaucji następuje w terminie 21 dni od dnia rezygnacji, rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku wypowiedzenia umowy od dnia upływu okresu wypowiedzenia.
 10. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy wysokość środków pieniężnych w ramach Konta kaucji przewyższa wysokość kwot należnych Operatorowi z tytułu należności opisanych w pkt II.1a, różnica – zostanie w pierwszej kolejności zaliczona przez Operatora na poczet istniejących lub przyszłych należności opisanych w pkt II.1b,c, a w przypadku braku istniejących należności opisanych w pkt II.1.b,c zwrócona Użytkownikowi na jego żądanie w terminie 14 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w pkt II. 9.
 11. W przypadku, gdy po rozwiązaniu Umowy wysokość środków pieniężnych w ramach Konta kaucji nie pokrywa kwot należnych Operatorowi z tytułu należności opisanych w pkt II.1.a Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty brakującej kwoty w terminie 14 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w pkt II. 9.
 12. O wyniku rozliczenia, o którym mowa w pkt II. 9. Użytkownik zostanie poinformowany na adres email podany w CP Panelu.
 13. Operator nie dokonuje rozliczeń proporcjonalnych środków zgromadzonych w ramach Konta kaucji, co oznacza, iż środki te muszą pokrywać w całości należności opisane w pkt II.1.a.
 14. Operator z tytułu należności opisanych w pkt II.1.a wystawia fakturę VAT za dany okres rozliczeniowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Płatności mają zastosowanie zapisy Regulaminu.