Regulamin płatności usług serwery dedykowane

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Operator – home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252.

Regulamin – regulamin regulujący zasady świadczenia Usługi, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie http://homecloud.pl

Regulamin Płatności – niniejszy regulamin zawierający zasady płatności przez Użytkownika opłat związanych ze świadczeniem Usługi, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie Usługi znajdujący się na stronie http://homecloud.pl

Regulamin Operatora – wszystkie regulaminy wydane i ogłoszone przez operatora na stronie http://homecloud.pl

Usługa – usługa Operatora na rzecz Użytkownika polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi fizycznej maszyny sprzętowej, świadczona zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie i Regulaminie płatności o parametrach wybranych przez Użytkownika spośród parametrów opisanych w Specyfikacji Ogólnej Usługi, szczegółowo opisane w Specyfikacji Indywidualnej Usługi.

Cennik – zestawienie opłat związanych ze świadczeniem Usługi dostępny na stronie http://homecloud.pl

Specyfikacja Ogólna Usługi – opis dostępnych u Operatora właściwości Usługi, w tym parametrów technicznych, warunków technicznych i sprzętowych, – znajdująca się na stronie http://homecloud.pl

Specyfikacja Indywidualna Usługi – znajdujący się w CP Panelu opis właściwości zamówionej przez danego Użytkownika Usługi, w tym parametrów technicznych, warunków technicznych i sprzętowych wybranych przez Użytkownika w ramach parametrów wskazanych w Specyfikacji Ogólnej Usługi.

Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na rzecz Operatora z góry, określony w Specyfikacji Indywidualnej Usługi.

Opłata abonamentowa – określone w Cenniku cyklicznie opłaty uiszczane zgodnie z Regulaminem Płatności przez Użytkownika na rzecz Operatora z tytułu świadczenia Usługi.

Pakiet ruchu – wyznaczony przez Operatora i określony w Specyfikacji Ogólnej Usługi limit ruchu, liczony na warstwie IP z i do usługi Użytkownika, do wykorzystania w okresie rozliczeniowym obejmującym okres miesiąca kalendarzowego, z tymże w przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje okres stanowiący sumę dni pozostałych do zakończenia miesiąca kalendarzowego w którym została zawarta umowa o świadczenie Usługi, a ostatni okres rozliczeniowy przypadający w ostatnim miesiącu kalendarzowym okresu abonamentowego obejmuje sumę dni pozostałych do zakończenia umowy o świadczenie Usługi.

Blokada Użytkownika – 7-dniowy okres, w trakcie, którego Użytkownik nie ma dostępu do Usługi bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach, po upływie, którego następuje usunięcie w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. Blokada Użytkownika dokonywana jest w przypadkach i na zasadach opisanych w Regulaminie.

Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Użytkownik – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta albo podmiot, który korzysta z Usługi w okresie testowym.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

CP Panel – narzędzie do zarządzania Usługą i kontaktu z Operatorem dostępne po zalogowaniu przez Użytkownika na stronie https://homecloud.pl.

Skarbonka – indywidualne konto przypisane do danego Użytkownika, służące gromadzeniu środków finansowych celem zabezpieczenia, uiszczania i rozliczania opłat związanych ze świadczeniem Usługi. Środki finansowe zgromadzone w ramach Skarbonki mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z pokryciem opłat należnych Operatorowi związanych ze świadczeniem Usługi albo opłat należnych Operatorowi związanych z zakupem innych niż Usługa opisana w Regulaminie usług/ towarów oferowanych przez Operatora.

Rezygnacja – zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika po upływie Okresu abonamentowego w skutek braku przedłużenia ważności Usługi na kolejny Okres abonamentowy albo nieuiszczenia Opłaty abonamentowej za kolejny Okres abonamentowy. Dla skuteczności Rezygnacji koniecznym jest by Użytkownik wyłączył opcje automatycznego generowania zamówienia w CP Panelu.

Wypowiedzenie umowy – zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika albo świadczenia Usługi przez Operatora w trakcie Okresu abonamentowego z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w Regulaminie w sposób przewidziany w Regulaminie.

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym – zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika albo świadczenia Usługi przez Operatora w trakcie Okresu abonamentowego bez zachowania okresu wypowiedzenia wskazanego w Regulaminie w sposób i w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

II. ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia z góry Opłaty abonamentowej za dany Okres abonamentowy.
 2. Zapis pkt II.1 stosuje także w razie zmiany Specyfikacji Indywidualnej Usługi opisanej w pkt III.8 Regulaminu oraz w przypadku przedłużenia ważności Usługi na kolejny Okres abonamentowy opisanym w pkt III.9 Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania innych określonych w Cenniku opłat związanych ze świadczeniem Usługi.
 4. Do Opłaty abonamentowej oraz opłat wskazanych w pkt II.4 doliczany jest podatek VAT w stawce przewidzianej przez obowiązujące przepisy.
 5. Użytkownik może uiścić Opłatę abonamentową oraz opłaty wskazane w pkt II.4 wyłącznie w formie:
  a) przelewu bankowego na indywidualny numer rachunku przypisany do klienta przez Operatora,
  b) płatności online za pośrednictwem systemu płatności PayU,
  c) płatności online za pośrednictwem systemu płatności PayPal.
 6. Operator nie przyjmuje wpłat gotówką oraz jest uprawniony do odmowy uznania wpłat dokonanych w innych formach niż wskazane w lit a, b lub c. Dokonywanie wpłat w innych formach niż wskazane w lit a, b lub c następuje na ryzyko Użytkownika.

 7. Przekazywane przez Użytkowników w sposób wskazany w pkt II.5 środki pieniężne (kaucja) dopisywane są do salda Skarbonki celem zabezpieczenia, uiszczania i rozliczania:
  a) opłat związanych ze świadczeniem Usługi (Opłaty abonamentowej, Opłaty abonamentowej z tytułu zmiany Specyfikacji Indywidualnej Usługi opisanej w pkt. III.8 Regulaminu, Opłaty abonamentowej z tytułu przedłużenia ważności Usługi na kolejny Okres Abonamentowy opisanej w pkt. III.9 Regulaminu) oraz opłat wskazanych w pkt II.4,
  b) pokrycia należności Operatora związanych z zakupem innych niż Usługa opisana w Regulaminie usług/ towarów oferowanych przez Operatora.
 8. Zaliczenia środków wskazanych w pkt. II.6 na poczet należności Operatora opisanych w pkt. II.6 dokonuje Operator zgodnie z Cennikiem.
 9. Stan Skarbonki jest dostępny dla Użytkownika w CP Panelu.
 10. Ustalenie wysokości środków zebranych w ramach Skarbonki następuje w terminie 21 dni od dnia rezygnacji, rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku wypowiedzenia umowy od dnia upływu okresu wypowiedzenia.
 11. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy wysokość środków pieniężnych w ramach Skarbonki przewyższa wysokość kwot należnych Operatorowi z tytułu należności opisanych w pkt II.6.a różnica pomniejszona o przewidzianą w Cenniku opłatę za zwrot środków – zostanie w pierwszej kolejności zaliczona przez Operatora na poczet istniejących lub przyszłych należności opisanych w pkt II.6.b, a w przypadku braku istniejących należności opisanych w pkt II.6.b zwrócona Użytkownikowi na jego żądanie złożone w siedzibie Operatora w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w pkt II. 9.
 12. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy wysokość środków pieniężnych w ramach Skarbonki nie pokrywa kwot należnych Operatorowi z tytułu należności opisanych w pkt II.6.a Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty brakującej kwoty w terminie 14 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w pkt II. 9.
 13. O wyniku rozliczenia, o którym mowa w pkt II. 9. Użytkownik zostanie poinformowany na adres email podany w CP Panelu.
 14. Operator nie dokonuje rozliczeń proporcjonalnych środków zgromadzonych w ramach Skarbonki, co oznacza, iż środki te muszą pokrywać w całości należności opisane w pkt II.6.a. W przypadku gdy środki zgromadzone w ramach Skarbonki nie pokrywają w całości należności opisanych w pkt II.6.a nastąpi Blokada Użytkownika a Użytkownik nie może skutecznie dokonać czynności, o których w pkt. II.2.
 15. W trakcie trwania umowy o świadczenie Usługi oraz umowy o świadczenie Usługi Typu Demo wszelkie zmiany salda na Skarbonce wynikające z czynności dokonywanych przez Użytkownika oraz ich rozliczenia dokonywane będą niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika korekty faktury VAT.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Płatności mają zastosowanie zapisy Regulaminu.