Regulamin świadczenia usług VPS i Cloud Server

I. DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 2. Operator – home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie http://homecloud.pl
 4. Regulamin Płatności – regulamin zawierający zasady płatności przez Użytkownika opłat związanych ze świadczeniem Usługi, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie Usługi znajdujący się na stronie http://homecloud.pl
 5. Regulamin Operatora – wszystkie regulaminy wydane i ogłoszone przez operatora na stronie http://homecloud.pl
 6. Usługa – usługa Operatora na rzecz Użytkownika polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi przestrzeni na serwerze lub serwerach w systemie chmury obliczeniowej, świadczona zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie i Regulaminie płatności o parametrach wybranych przez Użytkownika spośród parametrów opisanych w Specyfikacji Ogólnej Usługi, szczegółowo opisane w Specyfikacji Indywidualnej Usługi.
 7. Cennik – zestawienie opłat związanych ze świadczeniem Usługi dostępny na stronie http://homecloud.pl
 8. Specyfikacja Ogólna Usługi – opis dostępnych u Operatora właściwości Usługi, w tym parametrów technicznych, warunków technicznych i sprzętowych – znajdująca się na stronie http://homecloud.pl
 9. Specyfikacja Indywidualna Usługi – znajdujący się w CP Panelu opis właściwości zamówionej przez danego Użytkownika Usługi, w tym parametrów technicznych, warunków technicznych i sprzętowych wybranych przez Użytkownika w ramach parametrów wskazanych w Specyfikacji Ogólnej Usługi,
 10. Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na rzecz Operatora z góry, określony w Specyfikacji Indywidualnej Usługi.
 11. Opłata abonamentowa – określone w Cenniku cyklicznie opłaty uiszczane zgodnie z Regulaminem Płatności przez Użytkownika na rzecz Operatora z tytułu świadczenia Usługi.
 12. Pakiet ruchu – wyznaczony przez Operatora i określony w Specyfikacji Ogólnej Usługi limit ruchu, liczony na warstwie IP z i do usługi Użytkownika, do wykorzystania w okresie rozliczeniowym obejmującym okres miesiąca kalendarzowego, z tymże w przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje okres stanowiący sumę dni pozostałych do zakończenia miesiąca kalendarzowego w którym została zawarta umowa o świadczenie Usługi, a ostatni okres rozliczeniowy przypadający w ostatnim miesiącu kalendarzowym okresu abonamentowego obejmuje sumę dni pozostałych do zakończenia umowy o świadczenie Usługi.
 13. Blokada Użytkownika – 30 dniowy okres, w trakcie, którego Użytkownik nie ma dostępu do Usługi bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach, po upływie, którego następuje usunięcie w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. Blokada Użytkownika dokonywana jest w przypadkach i na zasadach opisanych w Regulaminie.
 14. Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
 15. Użytkownik – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta albo podmiot, który korzysta z Usługi w okresie testowym.
 16. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 17. Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 18. CP Panel – narzędzie do zarządzania Usługą i kontaktu z Operatorem dostępne po zalogowaniu przez Użytkownika na stronie https://homecloud.pl.
 19. Skarbonka – indywidualne konto przypisane do danego Użytkownika, służące gromadzeniu środków finansowych celem zabezpieczenia, uiszczania i rozliczania opłat związanych ze świadczeniem Usługi. Środki finansowe zgromadzone w ramach Skarbonki mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z pokryciem opłat należnych Operatorowi związanych ze świadczeniem Usługi albo opłat należnych Operatorowi związanych z zakupem innych niż Usługa opisana w Regulaminie usług/ towarów oferowanych przez Operatora.
 20. Rezygnacja – zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika po upływie Okresu abonamentowego w skutek braku przedłużenia ważności Usługi na kolejny Okres abonamentowy albo nieuiszczenia Opłaty abonamentowej za kolejny Okres abonamentowy. Dla skuteczności Rezygnacji koniecznym jest by Użytkownik wyłączył opcje automatycznego generowania zamówienia w CP Panelu.
 21. Wypowiedzenie umowy – zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika albo świadczenia Usługi przez Operatora w trakcie Okresu abonamentowego z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w Regulaminie w sposób przewidziany w Regulaminie.
 22. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym – zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika albo świadczenia Usługi przez Operatora w trakcie Okresu abonamentowego bez zachowania okresu wypowiedzenia wskazanego w Regulaminie w sposób i w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi poprzedzone jest Rejestracją Usługi.
 2. W formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie https://homecloud.pl/store Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
   a) nazwisko, imię,
   b) numer PESEL jeśli Użytkownik jest Konsumentem,
   c) pełną nazwę firmy oraz numer NIP jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą,
   d) adres zamieszkania lub adres siedziby,
   e) adres do korespondencyjny jeśli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. d,
   f) numer telefonu kontaktowego Użytkownika,
   g) adres email.
 3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru właściwości Usługi, w tym parametrów technicznych, warunków technicznych i sprzętowych w ramach parametrów wskazanych w Specyfikacji Ogólnej Usługi – tworząc w ten sposób Specyfikację Indywidualną Usługi dostępną w CP Panelu.
 4. Z chwilą Rejestracji usługi Użytkownik:
   a) akceptuje Regulamin oraz Regulamin Płatności a w razie Usługi, której dotyczą regulaminy promocji także te regulaminy,b) akceptuje warunki licencji udzielonych Operatorowi i sublicencji udzielonych Użytkownikowi koniecznych do wykonania usługi przez Operatora,
   c) oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi, w tym Partnerom, rejestrom, podmiotom należącym do grupy kapitałowej do której należy Operator,
   d) oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu. Informacja znajduje się na stronie http://homecloud.pl.
   e) wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem oraz Regulaminem płatności, a także związanych z wykonaniem Usługi w trybie przesłania ich na adres email podany w formularzu rejestracyjnym,
   f) wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej wystawianych przez Operatora w związku ze świadczeniem Usługi. Cofnięcie akceptacji w tym zakresie powoduje utratę prawa Operatora do przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej po upływie 30 dni od otrzymania przez Operatora oświadczenia Użytkownika o cofnięciu akceptacji,
   g) Konsument oświadcza, iż został poinformowany przez Operatora o przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia i wyraża zgodę na świadczenie Usługi przez Operatora tj. przed upływem terminu 10 dniowego od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi mając świadomość, że wyrażenie tej zgody powoduje zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie tej ustawy,
   h) akceptuje Politykę prywatności, dostępną na stronie http://homecloud.pl,
   i) przyjmuje do wiadomości, że Operator automatycznie pobiera dane techniczne Użytkownika, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych, a nadto wyraża zgodę na to, iż Operator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Użytkownika za pomocą, którego następuje dostęp do Usługi, a także wyraża na rzecz Operatora zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze, podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych na serwerze przez Operatora, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera, o ile do przechowywania takiego zbioru danych dojdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez Operatora w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz zbioru danych i innych danych po zakończeniu świadczenia Usługi. Operator gwarantuje, iż dane oraz dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez Operatora dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Operatora Opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w Regulaminie płatności. Operator rozpoczyna świadczenie Usługi po dokonaniu przez Operatora wszelkich koniecznych czynności, w tym technicznych w celu udostępnienia Użytkownikowi przestrzeni na serwerze lub serwerach w systemie chmury obliczeniowej, nie później jednak niż 30 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 6. Zawarcie umowy następuje na Okres abonamentowy określony w Specyfikacji Indywidualnej Usługi.
 7. Po zawarciu umowy Użytkownik otrzymuje dostęp do CP Panelu.
 8. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy albo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
   a) użytkownik poda w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane,
   b) Operator uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
   c) zachodzi uzasadniona obawa, że Usługi będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników,
   d) uprzednio Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników albo w sposób sprzeczny z Regulaminem Operatora.
 9. Użytkownik po zapoznaniu się z funkcjonalnością Usługi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku woli korzystania z Usługi. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym kwota uiszczonej Opłaty abonamentowej z tytułu Usługi zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, poprzez dopisanie tej kwoty do salda Skarbonki Użytkownika. Złożenie oświadczenia o którym mowa w zdaniu pierwszym, skutkuje brakiem dostępu Użytkownika do Usługi wraz z usunięciem w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Do obowiązków Operatora należy:a) zapewnienie infrastruktury sprzętowej zgodnej ze Specyfikacją Indywidualną Usługi i Specyfikacją Ogólną Usługi;b) zapewnienie infrastruktury technicznej, to jest sieci Internet i zasilania niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury sprzętowej, o której mowa w lit. a) powyżej.
 2. Właściwe świadczenie Usługi wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania określonego w Specyfikacji Ogólnej i Indywidualnej Usługi, a także zabezpieczeń wskazanych w Specyfikacji Ogólnej i Indywidualnej Usługi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane niewypełnieniem przez Użytkownika wymogów określonych w zdaniu pierwszym.
 3. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi. Operator zobowiązuje się, że sumaryczny czas dostępności do serwera nie będzie niższy niż 99% całkowitej liczby godzin w danym miesiącu kalendarzowym. Operator zobowiązuje się, że sumaryczny czas dostępności do serwera nie będzie niższy niż 99% całkowitej liczby godzin w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy w skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu Usługi trwający przez okres przekraczający 1 % czasu w danym miesiącu kalendarzowym i w skutek tego Użytkownik będący Przedsiębiorcą poniesie szkodę, Użytkownik będący Przedsiębiorcą uprawniony jest do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego Usługi o jeden miesiąc kalendarzowy za każde 7 godzin braku ciągłości w świadczeniu Usługi. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym odpowiedzialność Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci korzyści utraconych przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, a w zakresie szkody w postaci straty Operator odpowiada wyłącznie do kwoty stanowiącej równowartość rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie Usługi. Ograniczenia odpowiedzialności Operatora opisane w zdaniu drugim i trzecim nie dotyczą Konsumenta oraz szkody wyrządzonej umyślnie.
 4. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do danych Usług Użytkownik zostanie o tym poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia dostępu do danych Usług w przypadku konieczności podjęcia niezbędnych prac konserwacyjnych oraz wszelkich prac związanych z rozwojem Usługi.
 5. Do obowiązków Użytkownika należy w szczególności:
   a) spełnienie warunków technicznych, w tym sprzętowych, wskazanych w Specyfikacji Ogólnej i Indywidualnej Usługi niezbędnych dla korzystania z Usługi;
   b) zapewnienie infrastruktury systemowej, to jest administrowania systemem;
   c) tworzenie kopii bezpieczeństwa własnych danych umieszczonych na serwerze lub serwerach;
   d) bieżąca aktualizacja danych dotyczących Użytkownika, które wskazane zostały w formularzu rejestracyjnym, a następnie ujawnione w CP Panelu przy wykorzystaniu, których Operator kontaktuje się z Użytkownikiem;
   e) zabezpieczenie haseł wykorzystywanych przy korzystaniu z Usługi, zabezpieczenie dostępu do Usługi i do CP Panelu oraz Skarbonki przed nieuprawnionym korzystaniem przez inne Podmioty,
   f) korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem,
   g) uiszczanie na rzecz Operatora opłat związanych ze świadczeniem Usługi zgodnie z Regulaminem Płatności.
 6. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika nie może prowadzić do:
   a) naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów,
   b) prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników, (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych),
   c) popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
   d) utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
   e) naruszenia prywatności innych użytkowników sieci Internet, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym,
   f) innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, którymi się posługuje, a także osób, którym udostępnia hasła do CP Panelu i Skarbonki oraz osób działających w jego imieniu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane na serwerze lub serwerach przez Użytkownika i osoby wskazane w zdaniu pierwszym.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usługi na Podmioty trzecie.
 9. W trakcie korzystania z Usługi możliwa jest zmiana Specyfikacji Indywidualnej Usługi poprzez dokonanie przez Użytkownika w CP Panelu wyboru innych właściwości i parametrów Usługi w ramach parametrów wskazanych w Specyfikacji Ogólnej Usługi. Zmiana dokonana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika informacji o jej akceptacji przez Operatora na adres e-mail wskazany w CP Panelu oraz z chwilą wpływu na rachunek bankowy Operatora przewidzianej w Cenniku dla zmienionej Specyfikacji Indywidualnej Usługi Opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w Regulaminie Płatności.
 10. W trakcie korzystania z Usługi przez Użytkownika możliwe jest:
   a) przedłużanie ważności Usługi na kolejny Okres abonamentowy w CP Panelu,
   b) automatyczne przedłużanie ważności Usługi na kolejny Okres abonamentowy polegające na uruchomieniu w CP Panelu takiej funkcji.
Przy czym w obu przypadkach opisanych powyżej warunkiem przedłużenia ważności Usługi na kolejny Okres abonamentowy jest wpływ na rachunek bankowy Operatora Opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w Regulaminie Płatności.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Operator na podstawie zgody Użytkownika, o której mowa w pkt II.5.c przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym Podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi,
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Operator przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.
 4. Operator oraz Podmioty, o których mowa w pkt IV. 1 są uprawnieni do przetwarzania danych przekazanych przez Użytkownika wyłącznie w zakresie czynności podejmowanych w celu należytego wykonania Usługi.
 5. Operator oraz podmioty, o których mowa w pkt IV. 1 zapewnią staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie zbioru w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Użytkownika w części zarządzanej przez Użytkownika.

V. BLOKADA USŁUGI, ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Operator jest uprawniony do dokonania Blokady Użytkownika w przypadku:a) stwierdzi naruszenie przez Użytkownika zasad korzystania z usługi wskazanych w pkt. III Regulaminu,b) stwierdzi brak środków finansowych na pokrycie opłat związanych ze świadczeniem Usługi na rzecz Operatora w ramach Skarbonki.
 2. Operator informuje Użytkownika na adres e-mail podany w CP Panelu o przyczynie Blokady Użytkownika i wzywa do usunięcia przyczyny Blokady Użytkownika.
 3. Blokada Użytkownika nie stanowi wypowiedzenia umowy ani rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 4. Po upływie okresu Blokady Użytkownika następuje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, o którym Użytkownik jest informowany na adres e-mail podany w CP Panelu.
 5. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny.
 6. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym oraz upływ okresu wypowiedzenia umowy, a także Rezygnacja skutkuje brakiem dostępu Użytkownika do Usługi wraz z usunięciem w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach.
 7. W przypadku, gdy po rozwiązaniu Umowy albo Rezygnacji w ramach Skarbonki znajdują się nadal środki finansowe zostaną one rozliczone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie płatności.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
   a) wskazanie danych Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
   b) wskazanie nazwy i typu Usługi, której reklamacja dotyczy,
   c) przedmiot reklamacji,
   d) okoliczności uzasadniające reklamację,
   e) wskazanie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres Operatora wskazany w Regulaminie (w definicjach).
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 2 Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia reklamacji. Uzupełnienie reklamacji powinno zostać wysłane na piśmie na adres Operatora wskazany w Regulaminie (w definicjach).
 6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony w ust. 3 lub 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 7. Rozstrzygniecie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Użytkownikowi adres email podany przez niego w CP Panelu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.
 2. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Operatora.
 3. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi na adres email wskazany w CP Panelu.
 4. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust.2.
 5. Operator uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust.4.
 6. Do umów zawartych z Operatorem stosuje się prawo polskie.
 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.