Regulamin świadczenia usługi homecloud Premium Support

I. DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 2. Operator – home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie http://homecloud.pl
 4. Regulamin Płatności – regulamin zawierający zasady płatności przez Użytkownika opłat związanych ze świadczeniem Usługi, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie Usługi znajdujący się na stronie http://homecloud.pl
 5. Regulamin Operatora – wszystkie regulaminy wydane i ogłoszone przez operatora na stronie http://homecloud.pl
 6. Usługa – usługa Operatora na rzecz Użytkownika polegająca na świadczeniu rozszerzonego wsparcia technicznego w zakresie usług serwerów dedykowanych, obejmujące prace migracyjne, import eksport baz danych aktualizacje systemu operacyjnego, w tym rekompilację kernela i aktualizację apache i tym podobne, instalacja certyfikatów SSL, FSCK, instalację dodatkowego oprogramowania, badania diagnostyczne sprzętu, instalację pakietów oprogramowania i inne niestandardowe czynności uzgodnione z Użytkownikiem. Operator oferuje Usługę w Pakietach opisanych na stronie http://homecloud.pl.
 7. Cennik – zestawienie opłat związanych ze świadczeniem Usługi dostępny na stronie http://homecloud.pl
 8. Specyfikacja Pakietu – opis Pakietu, w którym Operator oferuje Usługę, znajdująca się na stronie http://homecloud.pl
 9. Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na rzecz Operatora z góry, określony w Specyfikacji Pakietu.
 10. Opłata abonamentowa – określone w Cenniku cyklicznie opłaty uiszczane zgodnie z Regulaminem Płatności przez Użytkownika na rzecz Operatora z tytułu świadczenia Usługi.
 11. Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
 12. Użytkownik – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta.
 13. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 15. CP Panel – narzędzie do zarządzania Usługą i kontaktu z Operatorem dostępne po zalogowaniu przez Użytkownika na stronie https://homecloud.pl.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi poprzedzone jest złożeniem zamówienia na Usługę.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującym się na stronie https://homecloud.pl, w którym Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
  1. nazwisko, imię,
  2. numer PESEL jeśli Użytkownik jest Konsumentem,
  3. pełną nazwę firmy oraz numer NIP jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą,
  4. adres zamieszkania lub adres siedziby,
  5. adres do korespondencyjny jeśli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. d,
  6. numer telefonu kontaktowego Użytkownika,
  7. adres email,
  8. innych informacji wskazanych w formularzu koniecznych do wykonania Usługi, w tym wskazanie wybranego Pakietu Usługi, wskazanie prac objętych Usługą.
 3. Wraz z formularze zamówienia Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Operatorowi kompletu dokumentów wskazanych w formularzu zamówienia.
 4. Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę Użytkownik:
  1. akceptuje Regulamin oraz Regulamin Płatności,
  2. akceptuje warunki licencji udzielonych Operatorowi i sublicencji udzielonych Użytkownikowi koniecznych do wykonania usługi przez Operatora,
  3. oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi, w tym Partnerom, rejestrom, podmiotom należącym do grupy kapitałowej do której należy Operator.
  4. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu. Informacja znajduje się na stronie http://homecloud.pl
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem oraz Regulaminem płatności, a także związanych z wykonaniem Usługi w trybie przesłania ich na adres email podany w formularzu rejestracyjnym,
  6. wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej wystawianych przez Operatora w związku ze świadczeniem Usługi. Cofnięcie akceptacji w tym zakresie powoduje utratę prawa Operatora do przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej po upływie 30 dni od otrzymania przez Operatora oświadczenia Użytkownika o cofnięciu akceptacji.
  7. Konsument oświadcza, iż został poinformowany przez Operatora o przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia i wyraża zgodę na świadczenie Usługi przez Operatora tj. przed upływem terminu 10 dniowego od dnia zawarcia umowy mając świadomość, że wyrażenie tej zgody powoduje zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie tej ustawy.
  8. wyraża zgodę na zalogowanie się przez Operatora na serwer dedykowany Użytkownika w celu wykonania Usługi.
 5. Po otrzymania formularza zamówienia Operator dokonuje oceny czasochłonności zamówionych w ramach usługi prac. W przypadku, gdy Operator stwierdzi, iż czasochłonność prac do wykonania w ramach Usługi przekracza liczbę godzin przewidzianych w Specyfikacji Pakietu Usługi informuje, o tym Użytkownika, odmawia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, informuje o konieczności wyboru innego Pakietu Usługi.
 6. W przypadku, gdy Operator stwierdzi, iż czasochłonność prac do wykonania w ramach Usługi zawiera się w liczbie godzin przewidzianych w Specyfikacji Pakietu Usługi wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres email podany w formularzu zamówienia.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres email podany w formularzu zamówienia oraz wpływu na rachunek bankowy Operatora Opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w Regulaminie płatności.
 8. Zawarcie umowy następuje na Okres abonamentowy określony w Specyfikacji Pakietu Usługi.
 9. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy albo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik poda w formularzu zamówienia nieprawdziwe dane,
  2. Operator uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługi będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników,
  4. uprzednio Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników albo w sposób sprzeczny z Regulaminem Operatora.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Do obowiązków Użytkownika należy w szczególności:
  1. Udzielenie Operatorowi wszelkich informacji koniecznych do wykonania Usługi, w tym podania haseł, loginu itp,
  2. przedstawienie Operatorowi wszelkich dokumentów koniecznych do wykonania Usługi,
  3. korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem.
  4. uiszczanie na rzecz Operatora opłat związanych ze świadczeniem Usługi zgodnie z Regulaminem Płatności.
 2. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika nie może prowadzić do:
  1. naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów,
  2. prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników, (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych),
  3. popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
  5. naruszenie prywatności innych użytkowników sieci Internet, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym,
  6. innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usługi na Podmioty trzecie.
 4. W przypadku gdy czas przeznaczony na pracę konieczne do wykonania Usługi przekroczył liczbę godzin przewidzianych w Specyfikacji Pakietu Usługi z przyczyn zależnych wyłącznie od Użytkownika, w szczególności wskutek zmian dokonanych przez Użytkownika po rozpoczęciu świadczenia Usługi, Operator jest zobowiązany do wykonania wyłącznie tych prac, które mogą być zrealizowane w liczbie godzin objętych Specyfikacją Pakietu Usługi, pozostała część prac może być wykonana przez Operatora wyłącznie po dokonaniu przez Użytkownika kolejnego zamówienia.
 5. O wykonaniu Usługi Operator informuje Użytkownika poprzez wysłanie informacji na adres email podany w formularzu zamówienia. Użytkownik dokonuje odbioru wykonania Usługi poprzez jego potwierdzenie wiadomością email albo zgłasza w tym samym trybie zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania Usługi. Jeżeli Użytkownik nie dokona odbioru wykonanie Usługi lub nie zgłosi zastrzeżeń w formie wskazanej w zdaniu drugim, w terminie 3 dni roboczych, Usługę uznaje się za wykonaną.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator na podstawie zgody Użytkownika, o której mowa w pkt II.4.3 przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym Podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi,
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Operator przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.
 4. Operator oraz Podmioty, o których mowa w pkt IV. 1 są uprawnieni do przetwarzania danych przekazanych przez Użytkownika wyłącznie w zakresie czynności podejmowanych w celu należytego wykonania Usługi.
 5. Operator oraz podmioty, o których mowa w pkt IV. 1 zapewnią staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie zbioru w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Użytkownika w części zarządzanej przez Użytkownika.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji. Zdanie pierwsze nie dotyczy zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt III.5
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie danych Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. wskazanie nazwy i typu Usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. wskazanie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres Operatora wskazany w Regulaminie (w definicjach).
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 2 Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia reklamacji. Uzupełnienie reklamacji powinno zostać wysłane na piśmie na adres Operatora wskazany w Regulaminie (w definicjach).
 6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony w ust. 3 lub 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 7. Rozstrzygniecie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Użytkownikowi adres email podany przez niego w CP Panelu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Operatora.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi na adres email wskazany w CP Panelu.
 5. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust.3.
 6. Operator uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust.5.
 7. Do umów zawartych z Operatorem stosuje się prawo polskie.
 8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

Informacje dodatkowe

W związku z technicznym udostępnieniem nowych sposobów składania zamówień informujemy, iż formularz zamówienia o którym mowa w pkt II.2 Regulaminu świadczenia usługi „homecloud Premium Support” oznacza zarówno formularz zamówienia znajdujący się na stronie na stronie https://homecloud.pl/store, jak i formularz zamówienia znajdujący się w CP Panel dostępny na stronie https://homecloud.pl/panel.