Generator umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Poniższe narzędzie przeznaczone jest dla podmiotów, które korzystają z usług homecloud.pl i z tego tytułu – w związku z wejściem w życie RODO - mają ustawowy obowiązek zawrzeć z homecloud.pl umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, których są administratorami. Skorzystaj z poniższego generatora, aby zawarzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Generowanie umów jest bezpłatne!

Kim jesteś?

Osobą fizyczną Przedsiębiorcą

Aby dowiedzieć się jak wypełnić formularz umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, kliknij tutaj.

Dane osobowe nie stanowiące szczególnej kategorii danych osobowych
Można je gromadzić dla 3 grup: dane o twoich pracownikach, dane o klientach, dane o kontrahentach,
np. imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres, dane kontaktowe, karta płatnicza, rachunek bankowy, data urodzenia, itp.

Tak Nie

Dane osobowe stanowiące szczególną kategorię danych osobowych
Można je gromadzić dla 3 grup: dane o twoich pracownikach, dane o klientach, dane o kontrahentach,
np. dane medyczne, dot. rasy, etniczne, wyznania, religii, postępowań sądowych lub administracyjnych, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, a także dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej, itp.

Tak Nie

Wygenerowana umowa zostanie wysłana na adres e-mail wpisany w powyższym formularzu.

Aby dowiedzieć się jak wypełnić formularz umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, kliknij tutaj.

Podgląd umowy